Nyheder

1. november 2018

AJOUR

AJOUR-abonnement for 1 år – pris 1.000 kr. / stk. Et medlemskab giver mulighed for at deltage gratis på vores nyhedsdage. Uden AJOUR abonnement er prisen […]
1. november 2018

Miljømærker

Miljøstyrelsen (MST) giver netop nu mulighed for at ansøge om tilskud til konsulenthjælp i forbindelse med ansøgning af miljømærke til make-up kosmetik til bl.a. unge, parfumefri, […]
1. november 2018

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1513 af 10. oktober 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår visse stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Læs mere her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1540886354869&uri=CELEX:32018R1513
1. november 2018

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1480 af 4. oktober 2018 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/776

13. CLP tilpasning. Denne tilpasning indeholder ændringer til blandt andet natriumhypochloritopløsning … % aktiv chlor og salicylsyre, samt andre stoffer. Læs mere her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1540886354869&uri=CELEX:32018R1480
1. november 2018

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Brexit kan have betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår. Læs mere her https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/hvad-betyder-brexit-for-din-virksomhed/
1. november 2018

Danmark bakker op om EU’s nye plastikforbud

Engangstallerkener, vatpinde og sugerør af plastik kan være fortid, hvis et nyt forslag fra EU-Kommissionen får opbakning fra medlemslandene. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen glæder sig […]
1. november 2018

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold […]
1. november 2018

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse […]
1. november 2018

Ingen tegn på mikroplastik i drikkevandet

En ny landsdækkende undersøgelse finder ingen tegn på, at drikkevandet er forurenet med mikroplastik. Læs mere her https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/ingen-tegn-paa-mikroplastik-i-drikkevandet/
5. oktober 2018

Mediator søger en ekstra på holdet

HSE – Kemi, miljø og sikkerhed Der kan være flere indgange til jobbet hos mediator. Kemiingeniør, cand.scient. eller? Vi søger en engageret kollega til vores velfungerende […]
1. oktober 2018

Nyt fra mediator A/S (UFI-koder)

Torsdag den 27. september havde mediator en fantastisk nyhedsdag på Scandic Kolding med spændende emner og god spørgelyst fra et veloplagt deltagerfelt. Vi havde fint besøg […]
1. oktober 2018

Arbejdstilsynet besøger 500 arbejdsmiljøcertificerede virksomheder

Arbejdstilsynet gennemfører 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat fra 2018-21. Formålet er at undersøge, om certificeringsordningen er tilstrækkeligt effektiv til at sikre, at certificerede virksomheder har […]
1. oktober 2018

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler

Denne bekendtgørelse indeholder lister over stoffer, som EU-Kommissionen har vurderet og besluttet enten at optage eller ikke-optage som aktivstoffer til biocidforordningen eller plantebeskyttelsesmiddelforordningen. Læs mere her […]
1. oktober 2018

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Med denne lov tilsigtes særligt 1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper, 2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede […]
1. oktober 2018

Ny rapport om de erhvervsøkonomiske konsekvenser af initiativer rettet mod eksport/import af affald

Som led i Regeringens Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet har Miljøstyrelsen bladnt andet arbejdet på at lette de administrative byrder for de danske virksomheder, der importerer og […]
31. august 2018

Nyt fra mediator A/S

Sensommer udgave af nyhedsbrev Den danske sommer har for de fleste vist sig fra sin allerbedste side. Solen har givet ny energi til kroppen. Sommeren 2018 […]
31. august 2018

10 nye stoffer tilføjet til kandidatlisten

Læs mere her https://echa.europa.eu/da/-/ten-new-substances-added-to-the-candidate-list
31. august 2018

Forslag om lavere koncentrationsgrænse for PAH I granulat

Holland har udarbejdet et forslag om mulig begrænsning af otte polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH), der findes i granulater, som anvendes på kunstgræsbaner, i løs form på […]
31. august 2018

Ny vejledning til forordning om personlige værnemidler

EU Kommissionen har udgivet vejledning i anvendelse af forordning 2016/425 om personlige værnemidler. Forordningen fastsætter kravene til konstruktion og fremstilling af personlige værnemidler. Læs mere her […]
31. august 2018

Biocider – Risikofaktorer og resistens

Ny rapport – ”Biocider – Risikofaktorer og resistens” – viser, at sygdomsfremkaldende bakterier, der ofte findes på sygehuse og i fødevareproduktionen, kan udvikle øget tolerance overfor […]
31. august 2018

Forordning om klassificering af farligt affald

Ny forordning om klassificering af farligt affald med egenskaben ”Økotoksisk” skal anvendes fra 5. juli 2018. Læs mere her https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/forordning-om-hp14/
31. august 2018

Nye danske metoder til øget genanvendelse af plast, tekstil og kartonfibre

Projektets formål har været at muliggøre en øget genanvendelse af værdifulde materialer i det affald, som i de nuværende affaldssystemer ikke genanvendes optimalt eller ikke genanvendes […]
29. juni 2018

Nyt fra mediator A/S

Mediator havde en vellykket nyhedsdag den 14. juni, hvor vi endnu en gang havde alle pladser besat. Set i lyset af den store interesse I viser […]
29. juni 2018

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer. Læs mere […]
29. juni 2018

Hjælp til et sikkert arbejdsmiljø med kemiske stoffer

Hjælp til et sikkert arbejdsmiljø med kemiske stoffer Der er god hjælp at hente flere steder for arbejdspladser, rådgivere og andre, der arbejder med at skabe […]
29. juni 2018

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/831 af 5. juni 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Bilag I til forordning (EU) nr. 10/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Plastmaterialer og -genstande, der opfylder kravene i forordning (EU) nr. 10/2011, […]
29. juni 2018

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/885 af 20. juni 2018 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. Læs mere her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1529909880086&uri=CELEX:32018R0885
1. juni 2018

Nyt fra mediator A/S

Det kan blive dyrt, hvis du ikke er opdateret! Her hos mediator A/S oplever vi ofte, at vi virkelig gør en forskel hos vores kunder. Det […]
1. juni 2018

Nye regler til CLP, REACH (CMR-stoffer) og EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/669 af 16. april 2018 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) […]
1. juni 2018

Bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

Denne bekendtgørelse omfatter import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, som […]
1. juni 2018

Bekendtgørelse om nedbringelse af emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser, fine partikler og ammoniak

Miljø- og fødevareministeren udarbejder program for bekæmpelse af luftforurening i overensstemmelse med bilag 3, del 1, for at begrænse de årlige menneskeskabte emissioner og til opfyldelse […]
1. maj 2018

Nyt fra mediator A/S

Der er kemi alle vegne – også på steder, hvor man ikke lige tænker over det. Du skal passe på den farlige kemi. Hvad er farlig kemi? Også salg […]
1. maj 2018

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/589 af 18. april 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår methanol

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/589 af 18. april 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse […]
1. maj 2018

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/588 af 18. april 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår 1-methyl-2-pyrrolidon

1-methyl-2-pyrrolidon er optaget på bilag XVII til REACH med følgende: 1. Må ikke markedsføres som et stof som sådan eller i blandinger i en koncentration på […]
1. maj 2018

Medarbejdere udsættes stadig for kemiske stoffer på arbejdet

Mindst 165.000 medarbejdere inden for tre brancher bliver sandsynligvis udsat for kemiske stoffer på jobbet. Derfor er der stadig behov for at have fokus på det […]
1. maj 2018

Warning about the possible exclusion of Pyrethrins and Pyrethroids as active substances in biocidal products

Be aware that for the purpose of authorising biocidal products under the Biocidal Products Regulation (BPR) Pyrethrins or Pyrethroids as active substances in biocidal products have […]
1. maj 2018

Jordforurening med bioolie

Bioolier anvendes i stigende grad som erstatning for eksempelvis dieselolie, fyringsolie og hydraulikolie. Der er ikke fastsat kvalitetskriterier for bioolier, der kemisk set adskiller sig fra […]
23. marts 2018

Nyt fra mediator A/S

Risk Prevention – vores helt nye produkt, som blev præsenteret på nyhedsdagen den 15. marts 2018 i samarbejde med Söderberg & Partners. Forsikringspolicer er næsten altid […]
23. marts 2018

Hjælp til REACH 2018-registranter med uforudsete problemer

Den 31. maj er sidste frist for registrering af præregistrerede stoffer, der importeres eller produceres i mængderpå 1 ton eller mere pr år. Hvis din virksomhed […]
23. marts 2018

Ny undersøgelse: Plastposen er bedst for miljøet

En ny undersøgelse viser, at plastposer er det bedste valg af bærepose ud fra miljøhensyn. Uanset hvad din pose er lavet af, er det godt at […]
23. marts 2018

Ny “Chemicals in our life” webside skal informere forbrugerne omkring kemikalier

ECHA har startet en ny hjemmeside, vis formål er at gøre forbrugerne opmærksomme på fordele og risikoen ved de kemikalier de bruger i hverdagen. Læs mere […]
23. marts 2018

Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler

Denne bekendtgørelse fastsætter supplerende krav til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF […]
23. marts 2018

BAT redegørelser for bilag 2 virksomheder

Denne rapport omhandler virksomheders og myndigheders erfaringer med udarbejdelse og anvendelse af BAT redegørelser for bilag 2 virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår. BAT-redegørelsen er […]
28. februar 2018

Nyt fra mediator A/S

Tiden nærmer sig til årets første nyhedsdag den 15. marts 2018. Hos mediator A/S er vi utroligt glade for den meget store interesse vores nyhedsdag har […]
28. februar 2018

Nye regler mod allergi fra maling og rengøringsmidler

Det er netop vedtaget at sænke grænseværdien for, hvornår blandinger som maling og rengøringsmidler skal faremærkes, hvis de indeholder det allergifremkaldende stof MI. Grænseværdien bliver mere […]
28. februar 2018

Det halter med byggemarkedernes informationspligt

Byggemarkederne er for dårlige til at informere kunderne om indhold af særligt problematiske stoffer, som fx ftalater, i deres produkter. Næsten alle dumpede, da Miljøstyrelsen udførte […]
28. februar 2018

Ny liste med grænseværdier for drikkevandskvalitet

Ny opdateret liste over nationalt fastsatte drikkevandskvalitetskriterier. Læs mere her http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/ny-liste-med-graensevaerdier-for-drikkevandskvalitet/
28. februar 2018

Bekendtgørelse om nedbringelse af emissioner af svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser, fine partikler og ammoniak

Formålet med NEC-direktivet er at nedbringe emissionerne af en række luftforurenende stoffer. Direktivet fastsætter emissionsreduktionstilsagn for medlemsstaterne for de pågældende stoffer og indeholder krav om, at […]
2. februar 2018

Nyt fra mediator

Godt nytår til alle vores læsere – nye som gamle. Håber du har fået taget godt imod det nyt år. Her hos mediator A/S er vi […]
2. februar 2018

Miljøstyrelsen foreslår nye vejledende klassificeringer for mere end 50.000 kemiske stoffer

Nu får virksomheder en hjælpende hånd i forhold til at vurdere, hvordan de skal selvklassificere kemiske stoffer, hvor der f.eks. ikke findes tilstrækkelige informationer fra dyreforsøg. […]
2. februar 2018

Nye AT-vejledninger

At-vejledning D. 6.1-5 om støj At-vejledning 1.7.1-1 om oplæring, instruktion og tilsyn At-vejledning 1.9.3-1 om teleskoplæssercertifikat   At-vejledning D. 6.1-5 om støj Denne vejledning oplyser om, […]
2. februar 2018

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for bekæmpelsesmidler, jf. kemikalielovens § 33, i det omfang de er godkendelsespligtige i medfør af bekæmpelsesmiddelforordningerne, jf. § 2, nr. 2, samt […]
2. februar 2018

Biocider: Hvordan du som professionel bruger kan at sikre, at et produkt forbliver på markedet

Hvis du som professionel bruger står i en situation, hvor din leverandør ikke ønsker at forny sin godkendelse af et produkt, må du sikre, at produktet […]
2. februar 2018

Ny regulering af mellemstore fyringsanlæg

Ny EU-regulering af mellemstore fyringsanlæg træder i kraft 19. december 2017. I den forbindelse er der blevet udstedt en ny bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. […]
21. december 2017

Nyt fra mediator A/S

Årets hyggeligste måned er ved at gå på hæld og vi slukker computeren for en stund og tager hjem og hygger os med familie og venner. […]
21. december 2017

Støjforebyggelse siden 80′ erne har båret frugt

Ny forskning blandt ansatte i 11 brancher med meget støj viser ikke nogen sammenhæng mellem de aktuelle støjniveauer og høretab. Høreværn, støjafskærming og anden forebyggelse ser […]
21. december 2017

Bekendtgørelse om miljøtilsyn

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord. Læs mere her […]
21. december 2017

Folketinget er klar med forbud mod at vaske og påfylde pesticidsprøjter nær drikkevandsboringer

Med et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bliver det forbudt at vaske og påfylde pesticidsprøjter i nærheden af drikkevandsboringer. Det skal føre […]
21. december 2017

700 kosmetik produkter kontrolleret for det stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel MI

Forbuddet mod at anvende det stærkt allergifremkaldende konserveringsmiddel MI i kosmetiske produkter, der bliver på huden, overholdes i de fleste tilfælde. Det viser Miljøstyrelsens seneste stikprøvekontrol. […]
20. december 2017

MST har bevilget støtte til projekt om miljømærkning i samarbejde med modevirksomheden Mos Mosh A/S

Mediator A/S har i samarbejde med MOS MOSH A/S modtaget tilsagn om støtte til konsulenthjælp i forbindelse om miljømærkning af beklædning fra Miljøministeriet. Endnu et spændende projekt, […]
4. december 2017

Nyt fra mediator A/S

Selv om vi skriver december, er her stadig fuld damp på kedlerne. Der sker hele tiden nyt og REACH er stadig hot. Er du klar til […]
4. december 2017

REACH-deadline nærmer sig: Hvad gør andre?

En ny hjemmeside fra Miljøstyrelsen beskriver danske virksomheders erfaringer med REACH-registrering. Senest den 31. maj 2018 skal præregistrerede stoffer i mængder på helt ned til 1 […]
4. december 2017

Enighed om ny kemiindsats 2018-21

Alle Folketingets partier er blevet enige om en ny kemiindsats 2018-2021. I alt fordeles knap 285 mio. kroner. Læs mere her http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/nov/enighed-om-ny-kemiindsats-2018-21/
4. december 2017

Er dit barn udsat for problematisk kemi?

4 ud af 10 børnefamilier har rengøringsmidler og andet kemi stående i børnehøjde. En ny kampagne skal udbrede gode råd, så børn beskyttes bedre mod problematisk […]
4. december 2017

Glyphosat er blevet fornyet i 5 år

I et appeludvalg under EU Kommissionen er der på et møde d. 27. november opnået flertal for at forny godkendelsen af glyphosat, som er det mest […]
4. december 2017

Biocider: Udvikling af alternativ til traditionel trykimprægneret træ

Denne rapport beskriver resultaterne af forsøget på at udvikle en metode til at modificere træ med 1,3-dimethylol-4,5-dihydroxyethylenurea (DMDHEU). Projektet er gennemført i perioden 2014-2017 i samarbejde […]
4. december 2017

Ny teknologi skal afdække lastbilers NOx-snyd

Miljøstyrelsen tester i denne uge en ny teknologi, som kan måle, om lastbiler udleder for meget NOx. Det sker efter, at politiets kontrol tidligere på året […]
4. december 2017

Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliard-gevinst

EU vil begrænse luftforureningen fra de største kraftvarmeværker. Det kan blive en god forretning for danske virksomheder, der producerer miljøteknologi. En ny rapport vurderer, at det […]
23. november 2017

Regulatory workshop

Invitated speaker at Byefouling regulatory workshop, in Visp, LONZA site Jens Haugaard og Rasmus Broen Pedersen fra mediator A/S er netop vendt hjem fra denne spændende workshop i Schweiz […]
9. november 2017

Virksomheder kan søge om tilskud til at miljømærke produkter

I forlængelse af Miljøstyrelsens pulje i 2016 om tilskud til konsulenthjælp til miljømærkning, afholder Miljøstyrelsen nu en ekstra runde for ansøgninger fra danske virksomheder, der ønsker […]
9. november 2017

Nyt fra mediator A/S

Velkommen til de mange nye læsere af AJOUR. I løbet af efteråret har AJOUR fået 30% flere nye læsere – det er fantastisk, så mange har […]
9. november 2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af […]
9. november 2017

Danske organisationer til kamp mod problematisk kemi

Erhvervslivet, forskere og NGO’er gør nu fælles front med Miljø- og Fødevareministeriet mod fire ftalater med hormonforstyrrende effekter. Læs mere her http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/danske-organisationer-til-kamp-mod-problematisk-kemi/
9. november 2017

Ny lovgivning skal beskytte forbrugerne mod tatoveringsfarver

Over 4000 kemikalier ventes forbudt eller reguleret i tatoveringsfarver med kommende EU-regler, der skal beskytte forbrugerne mod skadelig kemi. Danmark har spillet en markant rolle i […]
9. november 2017

Derfor taler vi forbi hinanden, når vi taler om sikkerhed

Når toplederen taler om sikkerhed, er det ikke det samme, han taler om, som når mellemlederen eller produktionsarbejderen taler om sikkerhed. Det udfordrer samarbejdet, viser en […]
9. november 2017

EU har ikke truffet beslutning om fornyelse af glyphosat

På mødet i Den stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder kunne der ikke opnås enighed om Kommissionens forslag om en fornyelse af glyphosat for […]
9. november 2017

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

En vandforsyning, som er ansvarlig for et vandforsyningsanlæg, som leverer vand omfattet af kvalitetskrav efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal sikre, […]
9. november 2017

Nye regler om kontrol af drikkevandet

Fremover skal drikkevandets kvalitet kontrolleres, hvor det bliver tappet fra vandhanen. Drikkevandet skal også kontrolleres inde på vandværket og i vandforsyningernes ledningsnet. Det fremgår af den […]
9. november 2017

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider

Der betales afgift ved udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Pligten til at betale afgift omfatter udledning af NO2-ækvivalenter fra følgende områder: 1) Danmark, herunder […]