Nyheder

18. december 2018

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1865 af 28. november 2018 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet propiconazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Udfasning af propiconazol som aktivstof til plantebeskyttelsesmidler. Læs mere her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1544603489477&uri=CELEX:32018R1865
18. december 2018

Nemmere adgang til informationer om biocider i EU

Der er nu mere information tilgængelig for biocidholdige produkter og aktive stoffer i ECHAs offentlige database. Du kan søge med et produkts firmanavn for at finde […]
18. december 2018

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1847 af 26. november 2018 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Grænseværdi for biphenyl-2-ol på 0,2 % (som phenol) i afrense produkter, og 0,15 % (som phenol) i produkter der ikke afrenses. Sodium 2-biphenylate, Potassium 2-biphenylate eller […]
18. december 2018

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, samt krav til egenkontrollaboratorier. Læs mere her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203520
18. december 2018