Den europæiske grønne pagt

Kommissionen vedtager nye forslag for at standse skovrydning, udvikle en bæredygtig affaldshåndtering og skabe en sund jordbund for mennesker, natur og klima

Forslagene omhandler bl.a.:

  • Garanti for, at de produkter, der købes, anvendes og forbruges på EU-markedet, ikke bidrager til global skovrydning og skovforringelse
  • Strengere regler for eksport af affald, et mere effektivt system for overførsel af affald som en ressource og en målrettet indsats mod ulovlig handel med affald.
  • Eksport af affald til lande uden for OECD vil blive begrænset og kun tilladt, hvis tredjelande er villige til at modtage visse typer affald og er i stand til at håndtere det bæredygtigt.
  • Strategien opstiller en ramme med konkrete tiltag til beskyttelse, genopretning og bæredygtig anvendelse af jordbunden og foreslår en række frivillige og juridisk bindende foranstaltninger.
  • Strategien har til formål at øge kulstofindholdet i landbrugsjorden, bekæmpe ørkendannelse, genoprette nedbrudte arealer og jordbund og sikre, at alle jordens økosystemer er sunde inden 2050.

Læs mere her