Energipriser: Kommissionen præsenterer en værktøjskasse med foranstaltninger for at håndtere den ekstraordinære situation og dens virkninger

Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om energipriser for at håndtere den ekstraordinære stigning i de globale energipriser, som forventes at vare hele vinteren, og hjælpe de europæiske borgere og virksomheder. Meddelelsen omfatter en “værktøjskasse”, som EU og medlemsstaterne kan bruge for at imødegå de umiddelbare virkninger af de aktuelle prisstigninger og styrke modstandsdygtigheden over for fremtidige prischok. De kortsigtede nationale foranstaltninger omfatter bl.a. indkomststøtte til husholdninger i nødsituationer, statsstøtte til virksomheder og målrettede skattelettelser. Kommissionen vil også støtte investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet, undersøge mulige foranstaltninger vedrørende energilagring og køb af gasreserver og vurdere den nuværende udformning af elektricitetsmarkedet.

Umiddelbare foranstaltninger til beskyttelse af forbrugere og virksomheder, som tager sigte på at:

  • yde indkomststøtte i nødsituationer til energifattige forbrugere, f.eks. gennem vouchers eller delvis betaling af regninger, som kan støttes med indtægter fra EU’s emissionskvotehandelsordning
  • tillade midlertidig betalingshenstand
  • indføre beskyttelsesforanstaltninger for at undgå afbrydelser fra nettet
  • indføre midlertidige, målrettede nedsættelser af afgiftssatserne for sårbare husholdninger
  • yde støtte til virksomheder eller industrier i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler
  • øge det internationale opsøgende arbejde på energiområdet for at sikre gennemsigtighed, likviditet og fleksibilitet på de internationale markeder
  • undersøge eventuel konkurrencebegrænsende adfærd på energimarkedet og anmode Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om at styrke overvågningen af udviklingen på kvotemarkedet
  • Fremme en bredere adgang til aftaler om køb af elektricitet fra vedvarende energikilder og støtte dem gennem ledsageforanstaltninger.