CLP

I 2002 indførte FN GHS-systemet, som er de nye retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. GHS blev indført for at sikre, at reglerne er ens i hele verdenen.

I EU er GHS blevet implementeret via CLP-forordningen (Forordning (EF) Nr. 1272/2008). CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging” og henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU.
CLP erstatter de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne (direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF). Derudover er der også kommet nye CLP faresymboler, som har erstattet de tidligere faresymboler fra stof- og præparatdirektiverne.

Overordnet set er det Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) som bestemmer, hvordan CLP skal bruges ved klassificering og mærkning af kemikalierne. Reglerne håndhæves i Danmark af Miljøstyrelsen.

Vi hjælper gerne med validering, beregning, rådgivning og kurser omkring forståelse og brug af CLP til klassificering og mærkning af jeres produkter.

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.