Høring om ændringer til CLP. Indførsel af nye klassifikationer

Høring CLP: Ændring af forordning 1272/2008 med hensyn til fareklasser og kriterier for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Læs mere her