Forretningsbetingelser

Anvendelse
Vilkårene er gældende for alle Mediator A/S ydelser. Nedenstående betingelser er gældende i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem kunden og Mediator A/S.

Underleverandører
Mediator A/S er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på Mediator’s vegne. En sådan anvendelse af underleverandører ændrer ikke ved de i nærværende dokument beskrevne ansvarsforhold.

Fortrolighed, tavshedspligt og adgang til informationer
Mediator forpligter sig til at behandle al information, som ved modtagelsen tydeligt er mærket fortroligt eller hvor der på anden måde er angivet, at oplysningerne skal behandles fortroligt, som fortroligt. Efter kundens ønske kan der udarbejdes en særskilt fortrolighedsaftale.

Undtagelser vedr. fortrolighedsforpligtelsen gælder for informationer:
a) der på overdragelsestidspunktet beviseligt allerede var offentligt tilgængelige,
eller
b) der efterfølgende er blevet alment tilgængelige for offentligheden, eller
c) der efterfølgende er videregivet til Mediator af tredjemand, der har lovformelig ret til at fremlægge information og ikke har nogen fortrolighedsforpligtelse.

Mediator forpligter sig til at behandle resultaterne af udførte opgaver som fortrolige.
Dette indebærer, at tredjepart, herunder myndigheder, kun kan få adgang til resultaterne, hvis kunden udtrykkeligt ønsker dette, eller hvis det som en del af opgavens løsning er nødvendigt.
Når Mediator påtager sig en opgave, hvori der indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal kunden om fornødent skriftligt tilkendegive, at Mediator på vegne af kunden kan henvende sig til tredjepart for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

Mediator forpligter sig til at hemmeligholde den ved samarbejdet med kunder og øvrige samarbejdspartnere opnåede indsigt i disses forretningsmetoder, strategier, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. På samme måde må
Mediator’s kunder og samarbejdspartnere ikke røbe den opnåede indsigt i Mediator’s forretningsmetoder, priser, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. Denne pligt til hemmeligholdelse gælder ubegrænset tid også efter samarbejdets eventuelle ophør.

Ansvar
Mediator’s rådgivning er, med mindre andet er aftalt, baseret på den ved opgaveløsningen gældende lovgivning og Mediator garanterer ikke for kommende lovændringer, der ikke var eller kunne forventes at være kendt ved opgavens løsning.
Mediator er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for kunden for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger som følger nedenfor.

Mediator er kun ansvarlig for direkte skade påført kunden og hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller anden indirekte skade.
Mediator er heller ikke ansvarlig for kundens eventuelle øgede udgifter i forbindelse med en forsinkelse i udførelse af en opgave for kunden.

Indgår der i, eller består opgaveløsningen af udtalelser eller vurderinger, der bygger på skøn foretaget af Mediator, forbliver Mediator ansvarsfri, uanset om det senere kan dokumenteres, at der foreligger fejl i disse skøn.

Mediator’s professionelle erstatningsansvar, herunder produktansvar er dækket via en forsikringssum op til 2,5 million DKK.

Mediator kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden 1 år efter Mediator’s levering af den ydelse eller det produkt, på hvilken eller hvilket ansvar begrundes. Kunden er forpligtiget til at underrette Mediator skriftligt, så snart han er blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for Mediator. Uanset nævnte 1 års frist er Mediator uden ansvar for skader, som det med den på ydelses- eller produktfærdiggørelsestidspunktet foreliggende viden og teknik ikke var muligt at forudse.

Hvis der foruden Mediator er en eller flere ansvarlige over for kunden, hæfter Mediator kun for så stor en del af den påførte skade, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af Mediator.

Mediator har intet ansvar for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af Mediator leveret ydelse, hvis anvendelsen ligger uden for de rammer, som man på baggrund af den stillede opgave eller det beskrevne formål kan forvente.

Vareprøver o.lign., der er stillet til rådighed for Mediator i forbindelse med rådgivningens udførelse tilbageleveres ikke, medmindre andet er aftalt.

Mediator hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere som Mediator har henvist kunden til ligesom Mediator ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører som Mediator efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Rettigheder
Mediator har ophavsretten til det af Mediator udarbejdede materiale – det være sig rapporter, sikkerhedsdatablade, godkendelser etc. Kunden er berettiget til at anvende materialet i det omfang, der er forudsat og i forbindelse med kundes sædvanlige virksomhed.

Knowhow, som Mediator udvikler og genererer i forbindelse med opgavens løsning, kan frit benyttes af Mediator efter opgavens afslutning.

Immaterielle rettigheder (f.eks. retten til prækvalificering hos myndigheder ved efterfølgende opgaver), der skabes hos Mediator i forbindelse med løsningen af en opgave, tilhører Mediator, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Mediator kan i sit eget marketingsmateriale anvende kundens navn og det leverede som reference samt en kort beskrivelse af projektet.

Levering og arkivering
Ved ordre-/opgave modtagelse skal kunden specificere adresse for modtagelse af resultater og en faktureringsadresse.

Resultater leveres som udgangspunkt i elektronisk form, men kan efter aftale leveres i brevform.

Al skriftlig rådgivning og relaterede bilag arkiveres hos Mediator i 1 år. Længere arkiveringstid kan dog aftales individuelt.

Offentliggørelse af leveret materiale
Rapporter udarbejdet af Mediator må kun offentliggøres i deres helhed. Kunden orienterer Mediator forud for offentliggørelse af det udarbejdede materiale og ved offentlig gengivelse af det udarbejdede materiale skal Mediator’s navn anføres og ophavsretslovens § 3 i øvrigt respekteres.

Hvis parterne er enige om det, og det er bekræftet skriftligt, må de overfor tredjepart henvise til samarbejdet f.eks. ved links til hinandens hjemmesider eller links i markedsføringsmateriale.

Kunden må ikke omtale eller henvise til Mediator eller Mediator’s medarbejdere i reklame- og markedsføringsforanstaltninger, medmindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra Mediator.

Udleveret kursus-/undervisningsmateriale eller andet f.eks. lovmateriale og nyhedsinformationer må ikke mangfoldiggøres uden forudgående skriftlig accept fra Mediator.

Pris og betalingsbetingelser
Faktura forfalder til betaling netto 8 dage fra fakturadato med mindre andet er skriftligt aftalt. Er betaling ikke indgået rettidigt, beregnes morarenter på 1,5 % pr. måned. Alle priser er ekskl. moms og alle priser på faste ydelser og fortløbende aftaler vil blive reguleret hvert år i januar.

Eventuelle transportomkostninger er ikke indeholdt i time- og dagsatser, men afregnes separat og iht. statens gældende takster.

Kunden hæfter for betaling af evt. aftalt rekvireret arbejde hos tredjepart. Det kan f.eks. være laboratorieanalysearbejde.

Kunden er pligtig til at betale for Mediator’s arbejde, uafhængigt af om det forventede resultat opnås.

Fortrydelsesret – ændring og opsigelse af aftale
Ændringer til eksisterende aftaler eller ændringer i opgaveomfang skal altid aftales skriftligt med Mediator og der skal foreligge en revurdering af pris og tidsestimat for levering af opgaven.

Hvis kunden forlanger arbejdet standset, udskudt eller ændret, skal allerede udført arbejde afregnes til Mediator’s normale timetakst. Kunden skal refundere Mediator de udgifter, som Mediator har påtaget sig i forbindelse med opgavens løsning, det være sig udgifter til tredjemand, særligt udstyr, analyser etc. – dette uanset afbestillingen eller udskydelsen.

For opsigelse af sikkerhedsrådgiveraftaler, licensaftaler, øvrige serviceaftaler eller abonnementer kan aftalen opsiges med 90 dages varsel, før en ny 12 måneders cyklus indtræder med mindre der er i de respektive aftaler mellem Mediator og kunden er indgået en særlig aftale herom.

Afmelding af kursus / seminar / nyhedsdag
Ved afbestilling senere end 1 uge før betales 100 % af det fastsatte gebyr. Der kan ydes 50 % rabat ved genbestilling af det næstfølgende arrangement af samme type og for samme deltager.

Afmeldingerne skal ske skriftligt for at være omfattet af ovenstående – ved udeblivelse
beregnes 100 % af det fastsatte/aftalte deltagergebyr for den/de udeblevne personer.

Begge parter kan opsige alle indgåede aftaler med skriftligt varsel, hvis den anden part:

1. væsentligt eller vedvarende misligholder indgåede aftaler og ikke udbedrer dette i løbet af 14 dage efter et skriftligt påkrav fra den anden part
2. bliver insolvent eller ikke er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder.

Force Majeure
Mediator er ikke ansvarlig for forsinkelser, herunder ved levering eller i form af service, der skyldes omstændigheder, som ligger uden for selskabets rimelige kontrol, og har ret til forlængelse af fristen for opfyldelse af levering af det aftalte. Omstændighederne kan f.eks. være strejke, problemer med leverandører, myndighedstiltag, transport eller produktion samt naturkatastrofer og krig.

Såfremt situationen varer eller antages at vare mere end 20 dage, kan enhver af parterne opsige aftaleforholdet med minimum 10 dages varsel.
Mediator har i sådanne tilfælde ret til vederlag i forhold til det udførte arbejde med tillæg af andre aftalte udgifter frem til den dag, hvor force majeure gøres gældende.
Kunden har i dette tilfælde krav på at få overgivet/udleveret resultaterne af udført arbejde, når vederlaget erlægges.

Afgørelse af tvister
Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for voldgift i den kommune, hvor Mediator har sin adresse.

Download som PDF version

Kontakt

Kontakt os på tlf. 75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.