Forretningsbetingelser

Anvendelse
Vilkårene er gældende for alle mediator A/S ydelser. Nedenstående betingelser er gældende i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem kunden og mediator A/S.

Underleverandører
Mediator A/S er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på mediator’s vegne. En sådan anvendelse af underleverandører ændrer ikke ved de i nærværende dokument beskrevne ansvarsforhold.

Fortrolighed, tavshedspligt og adgang til informationer
Mediator forpligter sig til at behandle al information, som ved modtagelsen tydeligt er mærket fortroligt eller hvor der på anden måde er angivet, at oplysningerne skal behandles fortroligt, som fortroligt. Efter kundens ønske kan der udarbejdes en særskilt fortrolighedsaftale.

Undtagelser vedr. fortrolighedsforpligtelsen gælder for informationer:
a) der på overdragelsestidspunktet beviseligt allerede var offentligt tilgængelige, eller
b) der efterfølgende er blevet alment tilgængelige for offentligheden, eller
c) der efterfølgende er videregivet til mediator.as af tredjemand, der har lovformelig ret til at fremlægge information og ikke har nogen fortrolighedsforpligtelse.

Mediator forpligter sig til at behandle resultaterne af udførte opgaver som fortrolige. Dette indebærer, at tredjepart, herunder myndigheder, kun kan få adgang til resultaterne, hvis kunden udtrykkeligt ønsker dette, eller hvis det som en del af opgavens løsning er nødvendigt.
Når mediator påtager sig en opgave, hvori der indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal kunden om fornødent skriftligt tilkendegive, at mediator på vegne af kunden kan henvende sig til tredjepart for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

Mediator forpligter sig til at hemmeligholde den ved samarbejdet med kunder og øvrige samarbejdspartnere opnåede indsigt i disses forretningsmetoder, strategier, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. På samme måde må mediator’s kunder og samarbejdspartnere ikke røbe den opnåede indsigt i mediator’s forretningsmetoder, priser, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. Denne pligt til hemmeligholdelse gælder ubegrænset tid også efter samarbejdets eventuelle ophør.

Ansvar
Mediator’s rådgivning er, med mindre andet er aftalt, baseret på den ved opgaveløsningen gældende lovgivning og mediator garanterer ikke for kommende lovændringer, der ikke var eller kunne forventes at være kendt ved opgavens løsning.
Mediator er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for kunden for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger som følger nedenfor.
Mediator er kun ansvarlig for direkte skade påført kunden og hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller anden indirekte skade.
Mediator er heller ikke ansvarlig for kundens eventuelle øgede udgifter i forbindelse med en forsinkelse i udførelse af en opgave for kunden.

Indgår der