Forretningsbetingelser

Anvendelse
Vilkårene er gældende for alle mediator A/S ydelser. Nedenstående betingelser er gældende i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem kunden og mediator A/S.

Underleverandører
Mediator A/S er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på mediator’s vegne. En sådan anvendelse af underleverandører ændrer ikke ved de i nærværende dokument beskrevne ansvarsforhold.

Fortrolighed, tavshedspligt og adgang til informationer
Mediator forpligter sig til at behandle al information, som ved modtagelsen tydeligt er mærket fortroligt eller hvor der på anden måde er angivet, at oplysningerne skal behandles fortroligt, som fortroligt. Efter kundens ønske kan der udarbejdes en særskilt fortrolighedsaftale.

Undtagelser vedr. fortrolighedsforpligtelsen gælder for informationer:
a) der på overdragelsestidspunktet beviseligt allerede var offentligt tilgængelige, eller
b) der efterfølgende er blevet alment tilgængelige for offentligheden, eller
c) der efterfølgende er videregivet til mediator.as af tredjemand, der har lovformelig ret til at fremlægge information og ikke har nogen fortrolighedsforpligtelse.

Mediator forpligter sig til at behandle resultaterne af udførte opgaver som fortrolige. Dette indebærer, at tredjepart, herunder myndigheder, kun kan få adgang til resultaterne, hvis kunden udtrykkeligt ønsker dette, eller hvis det som en del af opgavens løsning er nødvendigt.
Når mediator påtager sig en opgave, hvori der indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal kunden om fornødent skriftligt tilkendegive, at mediator på vegne af kunden kan henvende sig til tredjepart for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

Mediator forpligter sig til at hemmeligholde den ved samarbejdet med kunder og øvrige samarbejdspartnere opnåede indsigt i disses forretningsmetoder, strategier, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. På samme måd