PR-anmeldelser

Produktregistret er et fælles register mellem Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Formålet med registret er at skabe et overblik over udbredelsen og brugen af farlige stoffer og materialer i Danmark.

Produkter skal anmeldes til Produktregistret, hvis I som virksomhed fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer i mængder fra 100 kg op til 1000 kg om året eller materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt.

Produktanmeldelser af produkter skal foretages via Arbejstilsynets online-tjeneste OnlineAT.

Flydende stoffer og materialer, som udelukkende bliver anmeldespligtige på grund af indholdet af et eller flere af følgende stoffer:

  • Jernoxid
  • Kaolin, respirabel
  • Kiselsyre, SiO2, amorf
  • Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
  • Titandioxid
  • Stoffer og materialer, der udelukkende er omfattet af de uspecifikke grænseværdier for organisk støv og mineralsk støv (se nærmere i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer).

Mediator kan hjælpe med PR-anmeldelser til andre lande end Danmark, f.eks. til Norge, Sverige og Finland.