Vores team af specialuddannede konsulenter kan hjælpe dig med både at få udarbejdet dine sikkerhedsdatablade og få dem opdateret i forhold til den nyeste lovgivning.
Skal dine sikkerhedsdatablade oversættes og tilpasses national lovgivning, er det også noget vi kan klare for dig.

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Et sikkerhedsdatablad (SDS eller MSDS) beskriver et kemisk stofs eller produkts betydning for mennesker og miljø. På den måde skal sikkerhedsdatabladet gøre brugeren af det kemiske stof eller produkt i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Der er krav om sikkerhedsdatablade for alle klassificerede stoffer og mærkede produkter der sælges til industrien. Derudover kan der være krav om et sikkerhedsdatablad for ikke mærkede produkter.

REACH

Et sikkerhedsdatablad skal jf. REACH oplyse om det kemiske stofs egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal altid være tilgængeligt på det nationale sprog i det land hvor produktet sælges. Det er leverandøren af produktet, der er ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladene. Det er arbejdsgiveren ansvar, at medarbejderne har adgang til de relevante, opdaterede sikkerhedsdatablade.

Mediator udarbejder sikkerhedsdatablade for mange virksomheder – enten fra bunden eller oversættelse og/eller opdatering af eksisterende sikkerhedsdatablade.

Du kan også vælge at fremsende alle dine SDS, så vi kan hjælpe dig med at kvalitetsteste at de overholder gældende lovgivning.

Hjælp til udarbejdelse af sikkerhedsdatablad

 

Hvad skal du være opmærksom på ved udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Det er REACH-forordningen, som sætter rammerne for, hvilke kemiske stoffer og produkter, der skal have et sikkerhedsdatablad. Her er der tale om kemiske stoffer og produkter, som:

  • Opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering eller CLP-forordningener persistente (nedbrydes langsomt i naturen), bioakkumulerende (ophobes i levende organismer) og giftige eller meget persistente og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII i REACH-forordningen
  • Er optaget på kandidatlisten udarbejdet af ECHA (Bilag XIV i REACHforordning).
  • Indeholder 1 % af et sundhedsfarligt eller miljøfarligt stof (for gasformig 0,2 %)
  • Indeholder 0,1 % af et persistent, bioakkumulerende eller giftigt stof eller et meget persistent og meget bioakkumulerende stof, eller hvis det står på listen i bilag 14 i REACH

Fra 2015 skal der også udarbejdes sikkerhedsdatablad for materialer, der indeholder ≥ 0,1 % allergene stoffer, eller ≥ 0,1 % Carc3 stoffer eller stoffer klassificeret som repro-tox i en koncentration ≥ 0,1 %.

Derudover er der et nationalt krav om 16-punktsikkerhedsdatablade for de stoffer, der har en dansk grænseværdi:

  • Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.
  • Materialer, der indeholder 1 % eller derover (for gasformige materialer 0,2 %) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

Punkter i udarbejdelsen af et sikkerhedsdatablad

Et sikkerhedsdatablad er opbygget af 16 punkter, som tilsammen giver oplysninger om stoffets eller produktets sundheds- og miljømæssige betydning.

Et sikkerhedsdatablad skal være på nationalt sprog, klart formuleret og kortfattet.
Hvis der er ikke-dansktalende medarbejdere på arbejdspladsen, skal arbejdsgiver sørge for at få sikkerhedsdatabladene oversat og formidlet til disse medarbejdere.
Mediator kan hjælpe dig både med udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad og / eller oversættelse af et sikkerhedsdatablad.

Vedligeholdelse af sikkerhedsdatablade

Mediator har en vedligeholdelsesaftale med flere af vores kunder. Med en vedligeholdelsesaftale hos Mediator sikrer du dig, at jeres sikkerhedsdatablade altid overholder gældende lovgivning. Mediator overtager forpligtigelsen for dig med at opdatere jeres sikkerhedsdatablade løbende. Det viser sig i langt de fleste tilfælde at være en rigtig god løsning for de fleste.

Kontakt Mediator, hvis du er interesseret i, at vi udarbejder dine sikkerhedsdatablade og derefter vedligeholder dem for dig.

Sikkerhed lige ved hånden

Med SDS∙Link er dine opdaterede sikkerhedsdatablade altid lige ved hånden.

Se mulighederne https://www.mediator.as/opgavetyper/raadgivning/sds-link/

Kontakt

Kontakt os på tlf.  75 54 08 24 eller mail info@mediator.as for at høre mere eller få et konkret tilbud.