topfoto10

Kemi A-Å er et alfabetisk opdelt opslagsværk omkring centrale begreber og væsentlige temaer indenfor emnerne kemikalier, arbejdsmiljø og sundhed.

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Opslagsværket er udarbejdet af mediator, som også sørger for ajourføring i takt med udviklingen i lovgivningen og regeldannelsen på området. Kemi A-Å er derfor et nyttigt redskab for alle med spørgsmål til og interesse for kemikalier, arbejdsmiljø og sundhed.

 

A-B
ABC vurdering
ADR
Aerob nedbrydelighed
Aerosoler
Allergisk eksem
Anaerob nedbrydelighed
Ansigtsskærm
Arbejdspladsbrugsanvisninger
Arbejdspladsvurdering
Arbejdstilsynet
Arbejdstøj
ATEX
Beredskabsstyrelsen
Biocider
Certificering
CLP
CSR – Corporate Social Responsibility
Detergenter
E-F
ECHA
Eksem
Eksplosion
Eksponeringsscenarie
Epidemiologi
Fareetiket
Flammepunkt
Flygtighed
Forebyggelse
G-H-I-J
GHS
Graviditet
Grænseværdi
Handsker
Hormonforstyrrende stoffer
H-sætninger
INCI
K-L
Kemisk affald
Kodenummer
Kontakteksem
Kosmetik
KRAN-stoffer
Kræft
Leverandørbrugsanvisning
M-N
MAL-koder
Masker
Miljømærkning
Miljøstyrelsen
Mærkning og klassificering
Neurotoksiske stoffer
O-P-Q
Opbevaring
Oplag
Organiske opløsningsmidler
Ozon
Personlige værnemidler
Pesticider
pH værdi
Piktogram
Produktsikkerhed
P-sætninger
R-S
REACH
Reproduktionsskader
Risikosætninger
Sensibilisering
Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedskultur
Sikkerhedsrådgivning
Sikkerhedssætninger
Skiltning
Stress
Substitution
Sundhedsfremme
Sundhedsledelse
Sundhedspolitik
T-U
Teknisk due diligence
Transport af farligt gods
Udsugning
V-X-Y-Z-Æ-Ø-Å
VOC
Øjenværn
Åndedrætsværn