Udsugning

Arbejdsmiljø

Som konsekvens af arbejdet med flygtige opløsningsmidler, støvende forarbejdningsprocesser eller andre luftforurenende materialer, skal der ofte installeres en form for udsugning på arbejdspladsen. Inden man beslutter sig for at installere udsugningen, skal man undersøge, om de forurenende kemikalier eller arbejdsprocesser kan erstattes med andre (substitution), der ikke giver de samme sundhedsskadelige effekter eller gener.

Typer af udsugning

Procesventilation skal så vidt muligt etableres i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces – det vil sige punktudsugning. Formålet med procesudsugningen er nemlig at fjerne forureningen fra de steder, hvor den udvikles, så forureningen ikke slipper ud i omgivelserne.

Selvom punktudsugning er effektiv i forhold til arbejdsprocessen,  kan man opleve, at forureningen alligevel spredes til rummet. I de tilfælde vil der normalt være behov for også at bruge rumventilation som supplement til punktudsugningen. Ved rumudsugning (rumventilation) udskiftes al luften fra lokalet. Derfor bruges rumudsugning også, når man ønsker at fjerne overskud af varme og ”gammel luft” fra arbejdslokalet.

Kodenummeret på kemiske stoffer og produkter kan være pejlemærke for, hvornår forskellige arbejdsprocesser kræver installation af procesudsugning.