Transport af farligt gods

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er eksplosive, brandfarlige, giftige, smittefarlige, radioaktive, ætsende og andre sundhedsskadelige materialer.

Hvilke uddannelseskrav skal du være opmærksom på?

Medarbejdere, som arbejder med vejtransport af farligt gods og chauffører til transport af farligt gods, skal være opmærksomme på, at der er særlige uddannelseskrav, som skal være opfyldt, for at de skal kunne arbejde med farligt gods. Der kræves et ADR-bevis, for lovligt at kunne varetage opgaven med at transportere farligt gods som vejtransport. Husk også at din uddannelse skal fornyes.

Uddannelsen af medarbejderne kan virksomheden selv stå for. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at uddannelsen har fundet sted.
Uddannelsen til arbejde med farligt gods skal bestå af tre moduler.
Modulerne skal indeholde:

  • grunduddannelse
  • funktionsspecifik uddannelse
  • sikkerhedsuddannelse.

Det specifikke indhold i modulerne skal tilrettelægges efter, hvilken personalegruppe der er tale om med afsæt i den konkrete opgave, de skal varetage efterfølgende.

Hvordan finder jeg ud af, om jeg har farligt gods?

Farligt gods klassificeret ud fra ni forskellige klasser. I klassificeringen skal man følge de metoder/procedurer, der er fastlagt i den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR-konvention) og i Manual of Tests and Criteria.
Stoffets tekniske datablad (indeholder alle væsentlige oplysninger om stoffets virkninger på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, samt oplysninger om relevante sikkerhedsforanstaltninger) kan være et nyttigt udgangspunkt ved klassificeringen af rene kemikalier. Kemiske produkter skal derimod klassificeres i henhold til ADR-konventionen.
ADR-konventionen indeholder en liste, hvor farligt gods er listet efter UN-numre. Ud fra hvert nummer henviser listen til de særlige bestemmelser, der er gældende for transport af det pågældende kemikalie.

Kontakt Mediator hvis du er i tvivl – eller hvis du ønsker Mediator som ekstern sikkerhedsrådgiver. Vi hjælper mange virksomheder med rådgivning omkring farligt gods.