Sikkerhedsrådgivning

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?

Virksomheder, der transporterer, emballerer, afsender, modtager eller på anden måde beskæftiger sig med transport af farligt gods.
Transporten kan foregå ad:

  • landevej (ADR)
  • jernbane (RID)
  • sø (IMDG)
  • luft (IATA)

Det er Trafikstyrelsen, der afgør, hvorvidt en virksomhed er omfattet af kravet om at have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet.

Sikkerhedsrådgiverens job er at medvirke til forebyggelse af uheld ved transport af farligt gods. Derudover skal rådgiveren medvirke til, at forholdende før, under og efter transporten af det farlige gods overholder lovens krav. Det betyder, at rådgiveren skal hjælpe virksomheden med at indføre procedurer, der gør det muligt at efterleve kravene.
Sikkerhedsrådgiverfunktionen kan både varetages af personer i og uden for virksomheden. Rådgiveren skal blot være i besiddelse af et gyldigt bevis for en bestået sikkerhedsrådgivereksamen.
Mange virksomheder vælger 3. part til at varetage sikkerhedsrådgiveropgaven.

Mediator har erfaring med sikkerhedsrådgivning. Vi er opdaterede med reglerne samt loven på området. Derfor tilbyder vi vores kunder kvalificeret rådgivning fra eksaminerede sikkerhedsrådgivere i transport af farligt gods.