Personlige værnemidler

Valg af personlige værnemidler

Beskyttelse med personlige værnemidler skal bl.a. sikre imod

  • øjenkontakt
  • hudkontakt
  • indånding af sundhedsskadelige partikler.

Værnemidlerne tages i brug, når man har sikret sig, at de mindst farlige produkter eller metoder anvendes ( substitution), og at arbejdspladsen er indrettet med passende tekniske hjælpemidler og systemer, fx udsugning. Risikerer man fortsat at blive udsat for sundhedsskadelige kemikalier, støvpartikler eller aerosoler, skal man bruge personlige værnemidler.

Forskellige typer af personlige værnemidler

Beskyttelse kan bl.a. være:

  • Handsker
  • Høreværn
  • Støvmaske
  • Ansigtsskærm
  • Beskyttelsesbriller
  • Arbejdstøj, som sikrer, at sundhedsskadelige kemikalier eller produkter ikke kommer i kontakt med huden.

Valget af personlig beskyttelse bør træffes ud fra en vurdering af, hvad det er for et produkt, man arbejder med, hvilken genstand produktet skal bruges til og hvilke betingelser, der er for arbejdet. Derfor skal man tage højde for den type, intensivitet, mængde, arbejdsproces og tidsrum, som man skal arbejde med produktet i.

Anvisningen på produktemballagen eller leverandørens anvisninger kan med fordel bruges som pejlemærke for, hvordan man skal beskytte sig. Både produktets fareetiket kemiske APV er retningsgivende for valget af personlige værnemidler.

Hvem har ansvaret?

På en arbejdsplads er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at medarbejderne får udleveret passende, CE mærkede værnemidler, og at de instrueres i  brugen. Personlige værnemidler skal betales af arbejdsgiveren, men medarbejderne skal anvende de værnemidler, som lederen vurderer, man skal bruge.