Vælg dine personlige værnemidler med omhu

Hvad er personlige værnemidler?

Arbejdsgiver skal stille personlige værnemidler til rådighed, hvis dit arbejde ikke kan planlægges eller udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Beskyttelse med personlige værnemidler skal bl.a. sikre imod

  • øjenkontakt
  • hudkontakt
  • indånding af sundhedsskadelige partikler.

Værnemidlerne tages i brug, når man har sikret sig, at de mindst farlige produkter eller metoder anvendes (substitution), og at arbejdspladsen er indrettet med passende tekniske hjælpemidler og systemer, fx udsugning. Risikerer man fortsat at blive udsat for sundhedsskadelige kemikalier, støvpartikler eller aerosoler, skal man bruge personlige værnemidler. Arbejdsgiver har pligt til at stille korrekte personlige værnemidler til rådighed for personalet. Medarbejderne skal benytte korrekte værnemidler, når de starter på arbejdsopgaven og under hele forløbet. Værnemidlerne skal tages af korrekt – der skal f.eks. instrueres i, hvordan man korrekt tager en handske af. Værnemidlerne skal bortskaffes korrekt.

Forskellige typer af personlige værnemidler

Beskyttelse kan bl.a. være:

  • Handsker
  • Høreværn
  • Støvmaske
  • Ansigtsskærm
  • Beskyttelsesbriller
  • Arbejdstøj, som sikrer, at sundhedsskadelige kemikalier eller produkter ikke kommer i kontakt med huden.

Valget af personlig beskyttelse bør træffes ud fra en vurdering af, hvad det er for et produkt, man arbejder med, hvilken genstand produktet skal bruges til og hvilke betingelser, der er for arbejdet. Derfor skal man tage højde for den type, intensivitet, mængde, arbejdsproces og tidsrum, som man skal arbejde med produktet i. Arbejdsprocessen risikovurderes ved hjælp af en kemisk APV.

Anvisningen på produktemballagen eller leverandørens anvisninger kan med fordel bruges som pejlemærke for, hvordan man skal beskytte sig. Både produktets fareetiket kemiske APV er retningsgivende for valget af personlige værnemidler.

Hvem har ansvaret?

På en arbejdsplads er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at medarbejderne får udleveret passende, CE mærkede værnemidler, og at de instrueres i  brugen. Personlige værnemidler skal betales af arbejdsgiveren, men medarbejderne skal anvende de værnemidler, som lederen vurderer, man skal bruge.

Er du i tvivl om personlige værnemidler?

Du er altid velkommen til at kontakte Mediator, hvis du har brug for hjælp med din kemiske APV eller dine personlige værnemidler eller arbejdsmiljø helt overordnet.
Kontakt os på info@mediator.as eller 75540824 – vi sidder klar til at hjælpe dig.