Personlige værnemidler

Beskyttelse med personlige værnemidler skal bl.a. sikre imod øjenkontakt, hudkontakt og indånding af sundhedsskadelige partikler (se evt. afsnit om aerosoler).
Værnemidlerne tages i brug, når man har sikret sig, at de mindst farlige produkter eller metoder anvendes (se afsnit om substitution), og at arbejdspladsen er indrettet med passende tekniske hjælpemidler og systemer, fx udsugning. Risikerer man fortsat at blive udsat for sundhedsskadelige kemikalier, støvpartikler eller aerosoler, skal man bruge personlige værnemidler.

 

Forskellige typer af personlige værnemidler

Beskyttelse kan bl.a. være:

  • Handsker (se afsnit om handsker)
  • Høreværn
  • Støvmaske (se afsnit om masker)
  • Ansigtsskærm (se afsnit om masker)
  • Beskyttelsesbriller (se afsnit om øjenværn) og/ eller
  • Arbejdstøj (se afsnit om arbejdstøj), som eventuelt skal sikre, at sundhedsskadelige kemikalier eller produkter ikke kommer i kontakt med huden

Valget af personlig beskyttelse bør træffes ud fra en vurdering af, hvad det er for et produkt, man arbejder med, hvilken genstand produktet skal bruges til og hvilke betingelser, der er for arbejdet. Derfor skal man tage højde for den type, intensivitet, mængde, arbejdsproces og tidsrum, som man skal arbejde med produktet i.

Anvisningen på produktemballagen eller leverandørens anvisninger kan med fordel bruges som pejlemærke for, hvordan man skal beskytte sig. Både produktets fareetiket, MAL-kode og arbejdspladsbrugsanvisning er retningsgivende for valget af personlige værnemidler. Vær særlig opmærksom på produkter, hvor det første eller det sidste af de to tal i MAL-koden er højere end 1.

 

Hvem har ansvar for hvad?

På en arbejdsplads er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at medarbejderne får udleveret passende, CE mærkede værnemidler, og at de instrueres i at bruge dem. Personlige værnemidler skal betales af arbejdsgiveren, men medarbejderne skal anvende de værnemidler, som lederen vurderer, man skal bruge.