MAL-koder

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er en MAL-kode?

Et MAL-kodenummer (Målteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov) fortæller, hvordan man skal beskytte sig imod den sundhedsrisiko, der kan være ved arbejde med et kemisk produkt. Mal-kodenumre findes bl.a. på produkter med maling, lim og lak, hvor det er anført på produktets emballage eller på en brugsanvisning til produktet.

 

Hvordan tolkes MAL-koden?

Når man ser en MAL-kode, skal man bruge de to tal i kodenummeret, som pejlemærke for, hvor sundhedsfarligt, produktet er.
Tallet før bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal tage mod indånding af produktets indhold af flygtige dampe (stoffer der kan fordampe ud i luften og efterfølgende indåndes). Jo højere tallet er, desto mere flygtige er stofferne i produktet.
Der er syv mulige tal før bindestregen: 00, 0, 1, 2, 3, 4 og 5.

Tallet efter bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal tage for at undgå de sundhedsfarer, der opstår, hvis produktet enten kommer i kontakt med hud, øjne, luftveje eller hvis produktet indtages. Jo højere tallet er, desto mere sundhedsskadeligt er produktet.
Der er seks mulige tal efter bindestregen:  1, 2, 3, 4, 5, og 6.

 

Kodenummerets begrænsninger

Selv om et produkts MAL-kode kan være nyttigt i udvælgelsen af de mindst sundhedsskadelige produkter, giver kodenummeret nogle væsentlige begrænsninger:

  1. Kodenummersystemet blev indført i 1993. Koder fastsat på det tidspunkt er ikke blevet opdateret siden. Efter 1993 har man fundet ud af, at nogle kemiske stoffer er mere sundhedsskadelige end først antaget, og derfor har de måske et lavere kodenummer, end de ville have fået, hvis de blev kodenummereret på et senere tidspunkt. Det betyder også, at man kan opleve, at et produkts faremærkning (som jævnligt opdateres), kan være skrappere end produktets MAL-kode.
  2. For nye kemiske stoffer kan man søge Arbejdstilsynet om en administrativ fastsættelse af stoffets MAL-faktortal efter bindestregen. Det skal anmeldes til fastsættelse af produktets kodenummer og vil ske ud fra den nyeste viden om stoffet. På den måde kan man opleve, at stoffet får et højere kodenummer end de tilsvarende gamle produkter, selvom det nye stof faktisk er mindre sundhedsskadeligt end det gamle. Det betyder, at man i disse tilfælde ikke har et ordentligt sammenligningsgrundlag, hvis produkternes MAL-kode er afgørende for, at ét produkt vælges frem for et andet.

Læs også afsnit om Arbejdstilsynet.