Kemisk affald

Hvad er kemikalieaffald?

De rester, som indeholder kemiske stoffer, der kan være skadelig for miljøet og menneskers helbred, som bl.a. kemiske industrivirksomheder har efter deres produktion, kaldes for kemisk affald.

Hvilke affaldsgrupper findes der?

(Kemikalie)affald sorteres efter særlige kendetegn/egenskaber i affaldsgrupper eller fraktioner. Opdelingen gør det økonomisk, ressourcemæssigt eller miljømæssigt fordelagtigt, at sortere affaldet.
Fx er papir, plast, pap og glas affaldsfraktioner.

Hvordan får jeg overblik over, hvordan jeg skal sortere mit affald?

De overordnede rammer for sortering af affald bliver foreskrevet af Miljøministeriet (Miljøstyrelsen). De enkelte kommuner bestemmer herefter selv, baseret på disse overordnede rammer, hvilke konkrete regler, de ønsker at benytte sig af inden for affaldssystemerne. De regler, som kommunerne bruger, skal dog være i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

  1. Forberedelse med henblik på genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

Det er med andre ord kommunens regler, som gør sig gældende for, hvordan dit affald skal sorteres.

Hvordan skal jeg forholde mig til mit kemikalieaffald?

Der er en række forskellige affaldsgrupper. Det fremgår også, hvordan virksomheden skal prioritere, sortere og emballere det kemiske affald korrekt.

Det kemiske affald skal forsynes med passende mærkning og deklaration, for at affaldet kan blive behandlet korrekt. Deklarationen skal derfor beskrive, hvilken type affald der er tale om.

Når dit farlige affald anmeldt og registreret, skal der en EAK-kode på, som beskriver affaldets art. EAK-koden bruges til statistik og kortlægning af affaldet. Den inddeler også affaldet efter, hvilken branche affaldsproducenten tilhører.

Din sikkerhedsrådgiver – f.eks. hos Mediator – kan altid hjælpe dig med dit farlige affald.