Hormonforstyrrende stoffer

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er hormonforstyrrende stoffer?

Hormonforstyrrende stoffer er stoffer, der kan påvirke hormonsystemet hos mennesker og dyr. Vores hormonsystem har betydning for vigtige processer i kroppen, herunder vores vækst og kønsudvikling.
Hormonforstyrrende stoffer kan derfor gøre os mindre fertile (frugtbare), og de kan give medfødte misdannelser hos vores børn. Med andre ord er det særligt børn samt fostre hos gravide kvinder, som er sårbare over for de hormonforstyrrende stoffers effekter.

Særligt industrielt fremstillede kemikalier mistænkes for at være hormonforstyrrende. Det gælder fx phthalater (blødgørere i plast) og PCB. Men der mangler stadigvæk viden om, hvilke stoffer vi med sikkerhed kan betragte som hormonforstyrrende. Derfor er det kun få stoffer, som man med sikkerhed ved, er hormonforstyrrende.

 

Hvor kan jeg læse, om mit produkt indeholder et hormonforstyrrende stof?

På produktets fareetiket kan du indhente information om, hvorvidt det indeholder hormonforstyrrende stoffer.

Der er hormonforstyrrende stoffer i produktet, hvis det er mærket med følgende risikosætninger:

R60: Kan skade forplantningsevnen
R61: Kan skade barnet under graviditeten
R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63: Mulighed for skader på barnet under graviditeten

eller

R46: Kan forårsage arvelige genetiske skade

Det samme gælder, hvis stoffets etiket bærer H-sætningerne (se afsnit om H-sætninger):

Repr. 1A/1B; H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 1A/1B; H360F Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 1A/1B; H360D Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 2; H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
Repr. 2; 361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen
Repr. 2; H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn

Eller

Muta. 1A/1B; H340 Kan forårsage genetiske defekter

Læs også afsnit om graviditet, fareetiket og KRAN-stoffer.