Hormonforstyrrende stoffer

Hvad er hormonforstyrrende stoffer?

Hormonforstyrrende stoffer er stoffer, der kan påvirke hormonsystemet hos mennesker og dyr. Vores hormonsystem har betydning for vigtige processer i kroppen, herunder vores vækst og kønsudvikling.
Hormonforstyrrende stoffer kan derfor gøre os mindre fertile (frugtbare), og de kan give medfødte misdannelser hos vores børn. Med andre ord er det særligt børn samt fostre hos gravide kvinder, som er sårbare over for de hormonforstyrrende stoffers effekter.

Særligt industrielt fremstillede kemikalier mistænkes for at være hormonforstyrrende. Det gælder fx phthalater (blødgørere i plast) og PCB. Men der mangler stadigvæk viden om, hvilke stoffer vi med sikkerhed kan betragte som hormonforstyrrende. Derfor er det kun få stoffer, som man med sikkerhed ved, er hormonforstyrrende.

Indeholder produktet hormonforstyrrende stoffer?

På produktets fareetiket kan du indhente information om, hvorvidt det indeholder hormonforstyrrende stoffer.
Der er hormonforstyrrende stoffer i produktet, hvis det er mærket med følgende risikosætninger:

  • Repr. 1A/1B; H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
  • Repr. 1A/1B; H360F Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
  • Repr. 1A/1B; H360D Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
  • Repr. 2; H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
  • Repr. 2; 361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen
  • Repr. 2; H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn

Eller

  • Muta. 1A/1B; H340 Kan forårsage genetiske defekter.