Grænseværdi

Hvad er en grænseværdi?

En grænseværdi angiver den højest tilladte koncentration af et farligt kemisk stof, som må være i luften. Kemiske stoffer kan optræde som dampe, støv, røg og fibre. Derfor angives koncentrationen af stofferne som regel i ppm (parts per million – milliontedel), i mg/m3 (milligram pr. kubikmeter luft) eller i fibre/cm3 (fibre pr. kubikcentimeter luft).

Ud over grænseværdier for luftforurening er der også nogle biologiske grænseværdier, som betyder, at blodets eller urinens indhold af et bestemt stof ikke må overskride en bestemt grænse.

Hvad kan grænseværdilisten bruges til?

Det kan være nødvendigt at undersøge eller kontrollere, om der er problemer med dampe eller støv i luften på arbejdspladsen. Måleresultaterne sammenlignes ofte med de tilsvarende værdier på grænseværdilisten. Listen kan derfor bruges som retningsgivende for den tilladte luftforurening på arbejdspladsen. På den måde kan man sikre, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelig påvirkning af kemiske stoffer, når de går på arbejde.

På arbejdspladsen udtrykker grænseværdien stoffets maksimalt tilladte gennemsnitskoncentration i løbet af en ottetimers arbejdsdag. Herudover omfatter grænseværdien korttidsværdier (”S”) og loftværdier (”L”). ”S” betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides i en eksponeringsperiode på 15 minutter, og ”L” betyder, at stoffet har en akut virkning, og derfor må grænseværdien ikke overskrides på noget tidspunkt. Derudover er stoffer, som kan optages gennem huden, markeret med et ”H”, og stoffer, som har en EF-grænseværdi, er markeret med ”E” på grænseværdilisten.

I lovgivningen om grænseværdier er der en særlig liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Stoffer på kræftlisten, som også har en grænseværdi, er på grænseværdilisten markeret med et ”K”.

I lovgivningen om grænseværdier er der også en liste over organiske opløsningsmidler. Visse stoffer har ikke en officiel grænseværdi, og derfor har de en foreløbig grænseværdi, som kodenummeret kan beregnes ud fra.

Hvad betyder grænseværdien i praksis?

Hvis grænseværdien for fx et kemikalie ikke overskrides, vil det teoretisk set betyde, at en almindelig velfungerende og sund person kan arbejde i lokalet med kemikaliet i 8 timer om dagen et helt arbejdsliv igennem uden at tage skade.

Mennesker reagerer forskelligt på kemiske stoffer, og nogle udsættes måske for påvirkning af flere forskellige stoffer på samme tid. Dette er forhold, som grænseværdilisten ikke tager højde for, men som har stor betydning for den sundhedsskadelige påvirkning af de farlige kemiske stoffer.

Grænseværdilistens begrænsninger afhjælpes til dels af lovgivningen. Loven siger nemlig, at det ikke er tilstrækkeligt bare at holde sig lige under grænseværdierne. Mængden af dampe eller støv i luften skal så langt ned, som det er muligt.