GHS

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er GHS?

GHS står for ”Globally Harmonized System”. GHS-mærkningen blev indført af FN i 2002, for at sikre, at alle kemikalier bliver klassificeret, mærket og emballeret ens i hele verdenen. I EU er GHS-systemet implementeret ved CLP-forordningen (Forordning (EF) Nr. 1272/2008), der erstatter de gamle stof- og præparatdirektiver (direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF). Reglerne administreres af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Læs også afsnittene om CLP og ECHA.