Fareetiket

Hvad er en fareetiket?

En fareetiket er det mærke, som er på emballagen med farlige kemiske produkter. Etiketten giver alle de informationer, som er nyttige for dig, når du vil anvende produktet. Derfor er det ekstra vigtigt, at man læser etiketten på disse produkter grundigt, før man anvender dem i sit arbejde.

Fareetikettens betydning

Fareetiketten oplyser bl.a. om produktets eventuelle sundhedsfarer. Sundhedsfaren udtrykkes dels gennem et farepiktogrammer og dels via en eller flere H- og P-sætninger.

H-sætningerne beskriver faren ved produktet, mens P-sætningerne fortæller, hvordan man på sikker vis håndterer kemikaliet og eventuelle uheld med det.
Samlet set giver fareetiketten et overblik over kemikaliets farlige egenskaber ved at oplyse om:

 • Stoffets eller produktets handelsnavn eller betegnelse
 • Producentens eller importørens navn, firmaadresse og telefonnummer
 • Navn(e) på farlige indholdsstoffer
 • Farepiktogrammer
 • H-sætninger
 • P-sætninger
 • Signalord (kun nogle gange)
  • Fare
  • Advarsel
 • Evt. pr-nr. (produktregistreringsnummer)

Farepiktogrammer

Ifølge CLP-forordningen kan klassificering af kemiske stoffer og produkter opdeles i deres sundhedsfarer, fysisk-kemiske farer og miljøfarer. Ni farepiktogrammer bruges til at illustrere de forskelige klassificeringer.

Fire farepiktogrammer illustrerer stoffers eller produkters sundhedsfarer. Piktogrammerne anvendes ved farer for:

GHS06
ghs06
Akut giftighed ved hudkontakt, indånding og indtagelse (dødningehoved og korslagte knogler)
GHS08
ghs-zdravi
Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige effekter (sundhedsfarer)
GHS08
ghs-zdravi
Allergi ved indånding (sundhedsfarer)
GHS07
ghs07-exclamation_mark
Aspirationsfare, øjenirritation, luftvejsirritation, hudirritation og allergi ved hudkontakt (udråbstegn)

 

GHS08
ghs-zdravi
Narkotiske virkninger (sundhedsfarer)
GHS05
ghs05-corrosion
Hudætsning (ætsning)
GHS05
ghs05-corrosion
Alvorlig øjenskade (ætsning)

Fire farepiktogrammer bruges ved fysisk-kemiske farer forbundet med anvendelse af stoffer og produkter, når de er:

GHS01
ghs01
De værste eksplosiver (flamme)
GHS02
ghs03
Visse organiske peroxider (flamme)
GHS02
ghs03
Brandfarlige (flamme)

 

GHS03
ghs04
Brandnærende
(flamme over cirkel)
GHS04
ghs02
Gasser under tryk
(gasflaske)
GHS05
ghs05-corrosion
Ætsende for metaller
(ætsning)

Endelig udtrykker et enkelt farepiktogram stoffers og produkters miljøfarer:

GHS09
ghs09
Miljøfarer (miljø)