Detergenter

Hvad er detergenter / tensider?

Detergenter er overfladeaktive stoffer også kaldet tensider. Tensider er opbygget af en hydrofob (vandskyende) kulbrinterest og hydrofile (vandsøgende) molekyler. Detergenternes opbygning betyder, at de kan opløses i vand. Når koncentrationen af detergenter bliver stor nok, kan de opløse fedt. Derfor bruges detergenter bl.a. i vaske- og rengøringsmidler, hvor de bidrager til produkternes rengørende effekter.

Detergenter kan opdeles i fire grupper:

  • Anioniske – er overfladeaktive stoffer bestående af en vandopløselig gruppe og en vandafvisende alkylkæde. Stofferne er negativt ladede i vandig opløsning.
  • Kationiske – er overfladeaktive stoffer med mindst en hydrofob alkylkæde og en hydrofil gruppe med positiv ladning. Kationiske tensider er positivt ladede i vandige opløsninger.
  • Nonioniske – er overfladiske stoffer bestående af en vandopløselig og en vandafvisende del. Stofferne har ingen ladning i vandig opløsning.
  • Amfotere – er overfladeaktive stoffer, der enten kan være positivt eller negativt ladede afhængigt af den vandige opløsnings pH. Amfotere tensider betragtes som “milde” tensider.

Hver gruppe har nogle særlige egenskaber, som gør dem anvendelige indenfor forskelige områder. Fx bruges anioniske typisk i opvaskemidler, mens nonioniske fx kan bruges i maling og lakker.

Udledning af detergenter er belastende for spildevandsanlæggene. Derfor er der krav til koncentrationen af detergenter, i de produkter, hvori de findes.

Detergentforordningen

Detergentforordningen stiller en række krav til anvendelsen af detergenter. Kravene angår bl.a., hvilke detergenter, der må bruges, indholdsstoffernes deklaration, stoffernes nedbrydelighed og udarbejdelse af sikkerhedsdatablad for indholdsstofferne.

Detergentforordningen stiller bl.a. krav om hvilke vaskeaktive stoffer, der må anvendes og krav til deklaration af indholdsstoffer samt krav om der udarbejdes et datablad for indholdsstoffer, som er tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale.