CLP

Hvad er CLP?

I 2002 indførte FN GHS-systemet, som er retningslinjerne for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. GHS blev indført for at sikre, at reglerne er ens i hele verdenen.

I EU er GHS blevet implementeret via CLP-forordningen (Forordning (EF) Nr. 1272/2008). CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging” og henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU. CLP har erstattet de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne (direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF).

Overordnet set er det Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) som bestemmer, hvordan CLP skal bruges ved klassificering og mærkning af kemikalierne. Reglerne håndhæves i Danmark af Miljøstyrelsen.

CLP står for:

  • Classification
  • Labelling
  • Packaging.

CLP henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU. CLP erstatter de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne (direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF). Derudover er der også kommet nye CLP faresymboler, som har erstattet de tidligere faresymboler fra stof- og præparatdirektiverne.