ATEX

Hvad er ATEX?

ATEX (ATmosphere EXplosible) er direktiver, som også kaldes for ”Anvendelsesdirektivet” og ”Udstyrsdirektivet”.
De virksomheder, som skal bruge ATEX-direktiver, har at gøre med produkter eller arbejdsprocesser, der har risiko for at eksplodere.

ATEX-direktiverne opstiller nogle særlige forpligtelser for arbejdsgiverne, bl.a. i form af skiltning på arbejdspladsen, som skal beskytte medarbejdernes sikkerhed og sundhed, når de arbejder i eksplosionsfarlige atmosfærer.

Arbejdsgiverens forpligtelser

På arbejdspladser, hvor der er risiko for eksplosionsfarer, er det arbejdsgiverens ansvar, at sikre, at ATEX-direktiverne overholdes. Dette indebærer:

  • At arbejdspladsvurderingerne indeholder et eksplosionssikringsdokument, som tager udgangspunkt i de områder på arbejdspladsen, hvor der er eksplosive atomsfærer. Arbejdsgiveren skal her sikre, at der er lavet særlige instruktioner for, hvordan arbejdet udføres i disse områder, og at de medarbejdere, der arbejder i disse områder, har særlig tilladelse til det
  • At der er foretaget tekniske og/eller administrative foranstaltninger, som forhindrer, at der dannes eksplosive atmosfærer. Herunder, at der ikke opstår mulighed for antændelse af de eksplosive atmosfærer. Der skal også gøres foranstaltninger til, at begrænse den skadelige virkning af en eksplosion mest muligt
  • At arbejdet i en eksplosiv atmosfære indrettes, så arbejdet kan udføres uden risiko
  • At de eksplosionsfarlige områder, som medarbejderne arbejder i, overvåges via tekniske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger skal altså mindske risikoen for eksplosioner mest muligt.

Med udgangspunkt i zoneklassifikationen, skal de eksplosionsfarlige områder sikres, så der ikke er kilder, som kan antænde og dermed øge risikoen for en eksplosion.
Hvis der sker en eksplosion, er det vigtigt, at arbejdspladsen har de passende foranstaltninger, som kan begrænse eksplosionens skader mest muligt.

Skiltning

Eksplosionsfarlige områder skal klassificeres i henhold til bekendtgørelsen om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Virksomheden har ansvar for, at den ovennævnte klassificering finder sted. Baseret på hyppigheden og varigheden af den eksplosive atmosfære skal klassificeringen ske i forskellige zoner. Disse zoner skal herefter afmærkes efter nogle særlige regler.

Når medarbejdere m.fl. bevæger sig ind i et eksplosionsfarligt område, skal dette skiltes tydeligt med skiltet nedenfor:

gul-trekant-ex
Skiltet skal være tydeligt og placeret, så medarbejdere m.fl. er oplyst om, at de bevæger sig i overgangen fra et ikke-klassificeret område til et klassificeret område. Er dette ikke muligt, må skiltet gerne placeres på døren ind til det eksplosionsfarlige område.
Ved indgangen til klassificerede områder skal der også placeres skilte, som fortæller, at rygning og brug af åben ild er forbudt.
Hvis kun en del af et rum er klassificeret som et eksplosionsfarligt område markeres dette med gul/sort skravering på gulvet.