ADR

Hvad er ADR?

Konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR.
ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.
Mediator kan rådgive dig om farligt gods, der transporteres på vej (ADR).
Hvis din virksomhed sender eller har oplag af farligt gods, er der en række love og regler, I skal være særligt opmærksomme på.