Hvad er en ABC vurdering?

Ved en ABC-vurdering tegnes en profil af et stofs miljøfarlighed, dvs. dets effekt på det offentlige spildevandsanlæg. På den måde kan spildevand fra en virksomhed vurderes på baggrund af de indholdsstoffer, der befinder sig i virksomhedens råvarer og produkter. Vurderingen sker med udgangspunkt i stoffernes aerobe og anaerobe nedbrydelighed.

Kemiske stoffer kan inddeles i tre kategorier:

  • A-stoffer er uønskede i rensningsanlæggene, fordi de ikke er letnedbrydelige. Derudover er de særdeles giftige for vandlevende organismer og/eller skadelige for mennesker
  • B-stoffer bør begrænses, så de miljømæssige kvalitetskrav ikke overskrides. Disse stoffer er ikke letnedbrydelige, ligesom de også er giftige over for vandlevende organismer
  • C-stofferne er normalt uproblematiske, og de giver derfor ikke anledning til fastsættelse af grænseværdier. Alligevel kan et C-stof i et vist omfang være skadeligt for mennesker og vandlevende organismer.

En ABC-vurdering kræver et indgående kendskab til de enkelte stoffer. Det kendskab har Mediator. Vi tilbyder rådgivning til virksomheder, som ønsker at tegne en ABC-profil for deres kemiske stoffer.