Sikkerhedsdatablad

Hvad er et sikkerhedsdatablad?

Et sikkerhedsdatablad beskriver et kemisk stofs eller produkts betydning for mennesker og miljø. På den måde skal databladet gøre brugeren af det kemiske stof eller produkt i stand til at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen.

Det er leverandøren af det kemiske stof eller produkt, som skal lave databladet, men som arbejdsgiver er man selv ansvarlig for, at medarbejderne har adgang til databladene i opdaterede versioner i overensstemmelse med REACH-forordningen (se afsnit om REACH).

På baggrund af oplysningerne i sikkerhedsdatabladet skal man på arbejdspladsen lave en arbejdspladsbrugsanvisning, som vejleder i både den praktiske og lokale anvendelse af et farligt stof eller materiale (se afsnit om arbejdspladsbrugsanvisning).

 

Hvilke stoffer og produkter skal have et sikkerhedsdatablad?

Det er REACH-forordningen, som sætter rammerne for, hvilke kemiske stoffer og produkter, der skal have et sikkerhedsdatablad. Her er der tale om kemiske stoffer og produkter, som

 • opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering eller CLP-forordningener persistente (nedbrydes langsomt i naturen), bioakkumulerende (ophobes i levende organismer) og giftige eller meget persistente og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII i REACH-forordningen
 • er optaget på kandidatlisten udarbejdet af ECHA (Bilag XIV i REACH-forordning).
 • indeholder 1 % af et sundhedsfarligt eller miljøfarligt stof (for gasformig 0,2 %)
 • indeholder 0,1 % af et persistent, bioakkumulerende eller giftigt stof eller et meget persistent og meget bioakkumulerende stof, eller hvis det står på listen i bilag 14 i REACH
 • er et stof med en EF-grænseværdi, der er markeret med et E i At-vejledning, C.0.1, august 2005 Grænseværdier for stoffer og materialer”.

Fra 2015 skal der også udarbejdes sikkerhedsdatablad for materialer, der indeholder ≥ 0,1 % allergene stoffer, eller ≥ 0,1 % Carc3 stoffer eller stoffer klassificeret som repro-tox i en koncentration ≥ 0,1 %.
Derudover er der et nationalt krav om 14-punktsikkerhedsdatablade for de stoffer, der har en dansk grænseværdi:

 • stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.
 • materialer, der indeholder 1 % eller derover (for gasformige materialer 0,2 %) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets bekendtgørelse over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

Se også afsnit om grænseværdi.

Hvordan skal et sikkerhedsdatablad se ud, og hvilke punkter skal det indeholde?

Et sikkerhedsdatablad er opbygget af 16 punkter, som tilsammen giver oplysninger om stoffets eller produktets sundheds- og miljømæssige betydning:

 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
 2. Fareidentifikation
 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
 4. Førstehjælpsforanstaltninger
 5. Brandbekæmpelse
 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
 7. Håndtering og opbevaring
 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
 9. Fysisk-kemiske egenskaber
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske oplysninger
 12. Miljøoplysninger
 13. Forhold vedrørende bortskaffelse
 14. Transportoplysninger
 15. Oplysninger om regulering
 16. Andre oplysninger

Et sikkerhedsdatablad skal være på dansk, klart formuleret og kortfattet. Hvis der er ikke-dansktalende medarbejdere på arbejdspladsen, skal arbejdsgiver sørge for at få sikkerhedsdatabladene oversat og formidlet til disse medarbejdere.