Transportdokument

Farligt gods skal altid ledsages af et transportdokument (jf. ADR Kap. 5.4).

Et transportdokument kan f.eks. være et fragtbrev, følgeseddel, faktura, affaldsdeklaration eller lignende.

Transportdokumentet skal som minimum indeholde:

  • UN-nummer angivet med bogstaverne UN foran det firecifrede UN-nummer
  • Tekniske navn eller N.O.S.-betegnelse efterfulgt af indholdsstofferne i parentes
  • Klasseangivelse (fareseddel) og hvis der er sekundære farer skal disse anføres i parentes
  • Emballagegruppe (hvis den findes)
  • Antal og beskrivelse af kolli (kræves ikke ved tanktransport)
  • Mængde (angives enten i kg. eller ltr.)
  • Afsender og modtager.