KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/521 af 27. marts 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

I forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:
1) Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.
2) Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.
3) Bilag III ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.
4) Bilag IV ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.
5) Bilag V ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.
6) Bilag VI ændres som angivet i bilag VI til nærværende forordning.
Læs mere her
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1555499026707&uri=CELEX:32019R0521