CLP

OBS: Siden bliver ikke længere opdateret

Hvad er CLP?

I 2002 indførte FN GHS-systemet, som er de nye retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. GHS blev indført for at sikre, at reglerne er ens i hele verdenen.

I EU er GHS blevet implementeret via CLP-forordningen (Forordning (EF) Nr. 1272/2008). CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging” og henviser til reglerne for, hvordan kemikalier skal klassificeres, mærkes og pakkes i EU. CLP erstatter de gamle regler i stof- og præparatdirektiverne (direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF). Derudover kommer der også nye CLP faresymboler, som erstatter de tidligere faresymboler fra stof- og præparatdirektiverne.

Overordnet set er det Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) som bestemmer, hvordan CLP skal bruges ved klassificering og mærkning af kemikalierne. Reglerne håndhæves i Danmark af Miljøstyrelsen.

 

Skæringsdatoer for CLP-mærkning

I Danmark er det Miljøstyrelsen, som håndhæver CLP-lovgivningen. Miljøministeriets bekendtgørelser om klassificering, emballering, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter er i en periode under direkte indflydelse af CLP. Når denne periode udløber, er det kun CLP-forordningen, som er gyldig.

I overgangsperioden vil både de gamle og de nye regler for mærkning og klassificering af kemiske stoffer og produkter være gældende.
For rene stoffer er overgangen til de nye regler fuldført. Rene kemiske stoffer skal således udelukkende klassificeres og mærkes efter CLP-forordningen nu.
Fra d. 1. juni 2015 skal alle kemiske blandinger være mærket og klassificeret efter CLP. Er produkterne allerede markedsført*, skal de dog først være mærket efter CLP d. 1. juni 2017.
Leverandørerne af stofferne/produkterne har ansvaret for, at mærkningen er korrekt.

*Markedsført defineres af ECHA:

”… ‘Placed on the market’ is a complex notion. In this particular case, it means that, on 1 June 2015, the mixture is no longer owned by the company that produced it – they have placed it on the market. For example, the mixture may still be in the formulator’s warehouse, but provided they have a proof of sale dated before 1 June 2015 to prove that they no longer are the owner, then they can benefit from the two.” (Kilde: ECHA)

Læs også afsnittene om ECHA, GHS og Miljøstyrelsen.