Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

(Miljøbeskyttelsesloven)
Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Læs mere her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207970