Bekendtgørelse om miljøtilsyn

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse, lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om forurenet jord.
Læs mere her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194518